תנאי שימוש

מלא/י את הטופס להזמנת השירות הרצוי

הסכם קבלת שירות

בין Http.co.il (פאנט פתרונות אינטרנט, ח.פ 305866253)
(להלן: "החברה") מצד אחד

ובין שוכר שטח איחסון
(להלן: "נוטל השירות") מצד שניהואיל והאתר מספק שירותיו בדמות אחסון אתרים באתר (להלן: "שירותי אחסון"), 
והואיל ונוטל השירות שוכר שירותי אחסון מן האתר, 
והואיל וקבלת שירותי אחסון מן האתר מותנית בהסכמה לאמור להלן,1) הגבלת שירותי איחסון

א.שירותי האחסון המסופקים על ידי החברה, יכול וישמשו אך ורק למטרות חוקיות. 
ב. נוטל השירות לא יאכסן ו\או לא יעביר מידע או חומר אשר מהווה הפרה ו\או פגיעה בחוקים 
פדרליים של ארצות הברית ו\או חוקי מדינת ישראל. 
ג. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאכסן נוטל השירות ו\או לא יעביר חומר או מידע אשר 
מהווה הפרת זכויות יוצרים ו\או פגיעה בסודות מסחריים, ו\או חומר או מידע אשר יש בו משום 
הטעיה או מצג שווא. 
ד. נוטל השירות לא יאכסן ו\או יעיבר חומר או מידע פורנוגרפי מכל סוג שהוא. 
ה. נוטל השירות ו\או לא יעביר מידע של קבצי mp3 המוגנים בזכויות יוצרים.
ו. נוטל השירות לא ינצל לרעה את משאבי השרת.
ז. נוטל השירות לא ישלח SPAM באמצעות השרת \ נוטל השירות לא יפעיל אתר אשר תכניו עוסקים ב SPAM.
ח. נוטל השירות לא יריץ מערכות פורום מסוג DC או כל סוג פורום בשפת CGI .


הפרת סעיף 1

ט. כל הפרה של סעיף 1 להסכם, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה מצד נוטל השירות. 
י. הפרתו של סעיף 1 להסכם זה מהווה עילה מספקת להפסקתו המיידית של מתן שירותי האחסון 
על ידי החברה. 
יא. הפרתו של סעיף 1 להסכם זה תמנע קבלתו של כל החזר כספי .


2) אחריות החברה למתן שירותי האחסון

א. על החברה לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא, על מתן שירותי האחסון אותו היא מספקת. 
ב. על החברה לא תחול כל אחריות לכל נזק אם\וכאשר ייגרם לנוטל השירות. 
ג. על החברה לא תחול כל אחריות בגין נזקים 
אשר יהיו מנת חלקו של נוטל השירות, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של 
מידע, ו\או הגעת מידע שלא ליעדו, ו\או כשל פנימי, ו\או טעויות של נוטל השירות.
ד. לפי חוק להגנת הצרכן, לא ינתנו החזרים כספיים עקב ביטול השירות ע"י הלקוח לאחר 14 ימים מיום ביצוע העסקה .

האמור לעיל לא יחול אם נזקים, קלקולים ותקלות ייגרמו מחמת רשלנות או זדון מצידה של החברה . 
במקרה זה נוטל השירות יהיה זכאי לפיצוי אך ורק בגין הנזקים הישירים שנגרמו לו ולא יהיה זכאי לפיצוי 
בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים. בכל מקרה, חבותה של החברה על-פי סעיף זה לא תעלה על סכום התמורה 
החודשית ששילמת לחברה בשישה החודשים שקדמו לאירוע הנזק. הנך מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו 
היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה.3) הפסקת השירות על ידי החברה 

א. החברה שומרת לעצמה זכות מלאה להפסיק את מתן השירות בכל עת בעקבות הפרת
סעיף 1 ו\או עקב איחור בתשלומים או אי תשלום במועד בעבור השירותים שהחברה מספקת .
ב. מוסכם כי החברה לא תחוייב בכל פיצוי כספי בגין הפסקת מתן השירות, בגין כל נזק אשר ייגרם 
לנוטל השירות.


4) אחריות נוטל השירות 

א. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי נוטל השירות מכל סיבה שהיא.על ידי ההצטרפות לשירות, נוטל השירות מצהיר כי הסכים וקרא את כל סעיפי הסכם זה